Пирин Дизайн Студио

Услуги

Градоустройство и благоустрояване

* Изготвяме проектна документация за ПУП/ПЗ/РУП/ПРЗ и др. Изготвяне на предложение за изменение на ПУП и ОУП.
* Узаконяване на сгради и постройки.
* Геодезическо заснемане на имоти.
* Промяна предназначението на земеделски земи
* Жалби до РДНСК и до съда. 

Жилищни и обществени сгради

Архитектурното бюро осигурява целия процес на проектиране.
Изготвяме пълен набор от необходимите проекти по частите конструкции, електро, ВиК, отопление и климатизация (ОВ), вертикална планировка ( ВП), план за безопасност и здраве (ПБЗ)
Архитектурното студиото може да поеме ангажименти относно снабдяване с необходими документи от Общини, Електро и ВиК дружества, и изкарване на разрешение за строеж. 

Архитектурни визуализации

Визуализациите се изготвят на база триизмерен модел, моделиран от нас.
Представят коректно и реалистично архитектурния проект.
Някои от опциите които предлагаме са:
Архитектурни анимации
Интериорни и екстериорни неподвижни изображения.
Панорамни изображения със завъртане на 360 градуса
Виртуална разходка - модел на сградата с възможност за използване на очила за виртуална реалност 

Процедури и нормативни документи

Консултации по ЗУТ ЗОЗЗ

* Консултации по ЗУТ ЗОЗЗ и други нормативни документи свързани със строителството на обществени или жилищни сгради.
* Комплектоване на документи за издаване на удостоверение за търпимост на строежи.
* Узаконяване на строежи по неприключени процедури
* Жалби до общини, РДНСК и до Административен съд Благоевград по преписки и заповеди на кметове на общини.
* Промяна предназначението на земеделски земи, изготвяне на ПУП
* Делба на имоти в строителни граници и извън граници на урбанизирани територии, делба на земеделски земи.
* Изготвяне на предложения за промяна на общ устройствен план / ОУП/ и на действащи подробни устройствени планове- * ПУП ( план за застрояване-ПЗ, план за промяна регулация и застрояване- ПРЗ , Работен устройствен план-РУП )

* Извършване на всякакъв вид геодезически услуги, заснемане и ограждане на имоти.
 * Комплектоване на документи за изменение на кадастрална карта.
* Услуги по издаване на скици от кадастрална карта, действащ регулационен и застроителен план.
* Оглед на място на строежи, консултации при отклонения от строителната книга, изготвяне на екзекутивни документи.
* Справки по одобрен ПУП и Общ устройствен план.
* Отстъпване право на строеж и декларации за съгласие с нотариална заверка, в случаите предвидени в ЗУТ.
*Консултации по документи, необходими за въвеждане на сградите в Р.България в експлоатация.
*Строителен надзор на строежи. 

За Контакти

Мобилен

0 (+359) 888 311 540

Адрес

Благоевград, ул.Иван Михайлов № 1, ет.5, офис 5

Работно време

9:00 - 17:00

© Copyright 2023 Пирин Дизайн Студио . All Rights Reserved.

AI Website Creator